Privacyverklaring

 

1. Algemene informatie

Over deze website

Deze website wordt beheerd door EV-ready.

Als u contact met ons opneemt, zullen wij de door u verstrekte gegevens opslaan en verwerken met het oog op de afhandeling van uw vraag en eventuele vervolgvragen. Het is ons bij wet toegestaan om in dit kader gegevens te verwerken (artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2016/679).

Onze leidende beginselen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Uw gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid en in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. Er zijn organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen getroffen om al onze websites te beschermen tegen de risico’s die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt. Onze partners die ons ondersteunen bij het aanbieden van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

Wat we standaard loggen

Wij loggen standaard elk gebruik van onze website om storingen te verhelpen en veiligheidsincidenten op te helderen. Meer informatie over onze loggegevens vindt u in de rubriek “Hoe wij uw gegevens verwerken”.

Welke machtigingen hebben wij om uw gegevens te verwerken

Wij respecteren uw privacy. Daarom verwerken wij uw gegevens alleen als wij daar toestemming voor hebben. Vanzelfsprekend kunt u ons ook toestemming geven om uw gegevens te verwerken door u aan te melden voor gegevensverwerking op onze website. In andere gevallen verwerken wij uw gegevens omdat wij dat op grond van de wet mogen, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van diensten op onze website waarvoor het verwerken van uw gegevens noodzakelijk is. Ook mogen wij uw gegevens verwerken als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de loggegevens die wij verzamelen om er onder andere voor te zorgen dat onze website zonder gebreken kan worden geëxploiteerd. In elk geval zullen wij u op de hoogte brengen van elke relevante verwerking van uw gegevens, en uw belangen worden in aanmerking genomen telkens wanneer die gegevens als vanzelfsprekend worden verwerkt. Mocht u reden tot klagen hebben, dan kunt u uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw gegevens terugvinden in het laatste deel van deze Privacyverklaring.

De permissies waarvan wij gebruik maken, en wanneer, worden in het volgende onderdeel uiteengezet. Meer gedetailleerde informatie over hoe uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt op onze website (d.w.z. het type, de omvang en het doel van de gegevensverwerking) vindt u in hetzelfde onderdeel.

Wij wijzen u erop dat gebruikers jonger dan 16 jaar persoonsgegevens alleen met toestemming van hun ouder of wettelijke voogd aan ons mogen doorgeven. De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan in dit verband afwijkende leeftijdsgrenzen tot gevolg hebben.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop uw gegevens op deze websites worden verwerkt of op de naleving door deze websites van de bepalingen inzake gegevensbescherming. U dient altijd het privacy- en vertrouwelijkheidsbeleid van elke website van derden die u bezoekt zorgvuldig door te nemen om te begrijpen hoe de beheerders van die website uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken.

Aansprakelijkheid

Deze Site is te goeder trouw samengesteld door EV-ready. EV-ready is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig direct of indirect gebruik van de Site of van de op of via de Site ter beschikking gestelde informatie. EV-ready is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele onderbrekingen van de Site, veroorzaakt door technische fouten, virussen of andere storende elementen, of het raadplegen of het gebruik van de websites (bijvoorbeeld via links) waarnaar op of via de Site wordt verwezen of de informatie die op de eerstgenoemde beschikbaar is. EV-ready is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site, bijvoorbeeld e-mails, noch voor vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie. Elk gebruik van de op of via de Site beschikbare informatie is derhalve volledig voor eigen risico. Bijgevolg bent u aansprakelijk voor alle keuzes die u maakt op basis van de op of via de Site beschikbare informatie. U dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat uw apparatuur wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden, etc…. EV-ready garandeert niet de compatibiliteit van uw apparatuur met de bestanden die deel uitmaken van of aanwezig zijn op de Site, noch de toegankelijkheid van deze elementen.

2. Hoe wij uw gegevens verwerken (logs, cookies, tracking, etc.)

Loggegevens

Om technische redenen zendt uw internetbrowser, telkens wanneer hij onze website bezoekt, automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). Wij slaan sommige van deze gegevens op in logbestanden, zoals:

 • De tijd en datum van de toegang
 • De URL van de koppelende website
 • De opgevraagde bestanden
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens – Het browsertype en de browserversie
 • Het besturingssysteem

 

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. In de regel analyseren wij loggegevens alleen om storingen in de werking van onze website te verhelpen of beveiligingsincidenten op te helderen. Wij slaan deze loggegevens voor onbepaalde tijd op. Soms is het voor ons noodzakelijk om naast loggegevens ook aanvullende persoonsgegevens te verzamelen om fouten te verhelpen of bewijsmateriaal te bewaren met betrekking tot beveiligingsincidenten. In deze gevallen is het ons wettelijk toegestaan om de loggegevens te verwerken (artikel 6, lid 1, onder f), van Verordening (EU) 2016/679). Wij wissen deze gegevens zodra de fout is verholpen of het beveiligingsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking door andere factoren niet meer bestaat. In het geval van een beveiligingsincident zullen wij loggegevens per geval doorgeven aan de onderzoekende autoriteiten, voor zover dit is toegestaan. Wij slaan loggegevens altijd gescheiden op van andere verzamelde gegevens die betrekking hebben op het gebruik van onze website.

Onze website gebruiken als zakenpartner

Op onze website bieden wij onze zakenpartners diensten en informatie aan. Bij het gebruik van onze website als zakenpartner verwerken wij alleen gegevens over contactpersonen. Dergelijke gegevens omvatten: naam, e-mail, telefoonnummer en andere zakelijke contactgegevens. De persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld op grond van het feit dat wij onze diensten aan u verlenen of op een netwerkevenement.

Voor contact- en communicatiedoeleinden: wij kunnen uw contactinformatie gebruiken om u nieuws te sturen over evenementen die wij organiseren of waaraan wij deelnemen, en/of andere informatie over ons waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn. U kunt uw contactvoorkeuren opgeven wanneer u zich online registreert om mededelingen van ons te ontvangen. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingmateriaal zullen uw gegevens nog steeds worden bewaard, maar er zal geen marketingmateriaal meer worden verzonden.

Wij mogen op grond van de wet persoonsgegevens verwerken om de diensten en informatie op onze website te kunnen leveren (artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2016/679). Wij verwijderen geen gegevens van zakenpartners tijdens een lopende commerciële relatie.

Het spreekt voor zich dat wij u op verzoek informatie zullen verstrekken over de gegevens die wij over u bewaren. Op verzoek zullen wij ook graag onjuiste informatie corrigeren of informatie die wij over u hebben, verwijderen, op voorwaarde dat deze verwijdering niet verboden is volgens onze wettelijke verplichtingen om bepaalde informatie te bewaren. Om dit aan te vragen, kunt u gebruik maken van de contactinformatie aan het einde van deze Privacyverklaring.

Nieuwsbrief

Onze website biedt de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Wij maken gebruik van een single opt-in proces om te controleren of de eigenaar van een e-mailadres zich daadwerkelijk heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Indien u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, en dus toestemming geeft voor toezending aan u, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om u de nieuwsbrief toe te zenden. Wij mogen uw gegevens in dit kader verwerken met uw toestemming (artikel 6 (1a) van Verordening (EU) 2016/679). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De desbetreffende link is opgenomen in elk exemplaar van onze nieuwsbrief. Wij zullen in onze

database een aantekening maken van het feit dat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief.

Cookies

Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw apparaat opslaan wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden naar ons teruggestuurd telkens wanneer u onze website daarna bezoekt. Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen of wordt het navigeren op onze website voor u gemakkelijker dankzij de informatie die in de cookies is opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op een computer over te brengen. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de webserver waarvan ze afkomstig zijn.

Onze cookies helpen ons:

 • Laat onze website werken zoals u verwacht
 • Onthoud uw instellingen tijdens en tussen bezoeken
 • Verbetering van de snelheid/veiligheid van de site
 • U kunt pagina’s delen met sociale netwerken, zoals Facebook (de privacy implicaties van deze zal afhankelijk zijn van de privacy-instellingen die u op deze netwerken hebt gekozen) 
 • Onze website voortdurend voor u te verbeteren
 • Onze marketing efficiënter te maken (wat ons uiteindelijk helpt de service te bieden die we doen op prijs die we doen)

 

Wij gebruiken geen cookies om:

 • persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • gevoelige informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens doorgeven aan derden

 

U kunt onze website ook bekijken zonder cookies. Internetbrowsers zijn vaak geconfigureerd om cookies te aanvaarden. Om te voorkomen dat uw internetbrowser cookies gebruikt, kunt u (1) zich afmelden voor het gebruik van cookies wanneer u onze website bezoekt via de cookielaag (indien beschikbaar) of (2) het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen in uw internetbrowser. De helpfuncties in uw browser kunnen u tonen hoe u cookies in uw internet browser kunt uitschakelen en/of verwijderen. Wij wijzen u erop dat het uitschakelen/verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde functies op onze website niet meer werken zoals verwacht. Bovendien heeft het uitschakelen/verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de internetbrowser die u daarvoor gebruikt. Het deactiveren/verwijderen van cookies moet daarom voor alle andere internetbrowsers dienovereenkomstig worden herhaald.

Gevallen waarin wij uw gegevens doorgeven

Onze site bevat, zoals de meeste websites, functionaliteit die door derden wordt geleverd. Wij werken samen met een aantal dienstverleners om onze website te implementeren en te exploiteren. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en met elke afzonderlijke dienstverlener een gegevensbescherming overeenkomst gesloten om uw informatie veilig te houden.

Wij werken samen met een dienstverlener voor hostingdiensten om onze website te implementeren en te exploiteren. Wij gebruiken Mailblue voor de levering van e-mail updates en nieuwsbrieven. Wij slaan uw naam en e-mailadres op ten behoeve van het leveren van dergelijke communicatie. Raadpleeg het privacybeleid van Mailblue voor meer informatie. Wij gebruiken Pipedrive om u persoonlijke nieuwsbrieven te sturen. Raadpleeg het privacybeleid van Pipedrive voor meer informatie. Wij gebruiken Gravity Forms voor personen die in contact willen komen met EV-ready. Wij slaan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en LinkedIn profiel op om contact met u op te kunnen nemen. Raadpleeg het privacybeleid van Gravity Forms voor meer informatie. Wij geven uw gegevens alleen door aan andere ontvangers wanneer dat nodig is om een contract met u uit te voeren, wanneer wij of de ontvanger een rechtmatig belang hebben bij de openbaarmaking van uw gegevens, of wanneer u toestemming hebt gegeven voor die doorgifte. Deze ontvangers zijn onder meer dienstverleners. Voorts kunnen gegevens aan andere ontvangers worden doorgegeven indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

 

Delen van inhoud op sociale netwerken

Inhoud van onze website kan worden gedeeld op sociale netwerken met behulp van geïntegreerde knoppen voor sociale media, met inbegrip van maar niet beperkt tot LinkedIn, YouTube, Facebook en Instagram. Alle socialemediaknoppen die het delen van inhoud vergemakkelijken, zijn geïntegreerd met behulp van eenvoudige hyperlinks en niet met behulp van socialeplugins die zijn ontwikkeld door aanbieders van sociale netwerken. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens niet automatisch naar servers van sociale netwerken worden verzonden zodra u onze website opent. Bovendien geven wij, wanneer u inhoud van onze website deelt, alleen de informatie door aan het sociale netwerk die nodig is om de betreffende inhoud te delen. Wij geven in dit verband geen persoonlijke gegevens door.

Tegelijkertijd zijn er ook eenvoudige links naar onze websites op sociale netwerken te vinden. Als u een link van onze website naar een sociaal netwerk volgt, of als u zich bij uw sociaal netwerk aanmeldt om inhoud van onze website te delen, worden uw gegevens verwerkt door de aanbieder van het betreffende sociale netwerk. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik door de aanbieder van het sociale netwerk, evenals uw bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid dat door de betreffende aanbieder beschikbaar is gesteld.

3. Uw rechten in verband met uw gegevens en hoe u deze kunt uitoefenen

Uw rechten

Mocht u reden tot klagen hebben, dan vindt u hieronder een overzicht van uw rechten. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die u aan het einde van deze Privacyverklaring vindt.

Het recht op informatie over uw gegevens

Op verzoek zullen wij u informatie verstrekken over de gegevens die wij over u bewaren. 

Het recht om uw gegevens te corrigeren en aan te vullen

Wij zullen onjuiste gegevens over u corrigeren indien u ons daarvan in kennis stelt. Wij zullen onvolledige gegevens aanvullen als u ons daarvan op de hoogte stelt, op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van de verwerking van uw gegevens.

Uw recht om uw gegevens te wissen

Op verzoek zullen wij de gegevens die wij over u bewaren, verwijderen. Sommige gegevens zullen echter alleen worden verwijderd met inachtneming van een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat wij in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren, of omdat wij de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen.

Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren

In bepaalde wettelijk bepaalde gevallen zullen wij uw gegevens blokkeren indien u dat wenst. Geblokkeerde gegevens worden slechts in zeer beperkte mate verder verwerkt.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens met werking voor de toekomst te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens blijft hierdoor onaangetast tot het moment waarop uw toestemming wordt ingetrokken.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met werking voor de toekomst, indien wij uw gegevens verwerken op basis van een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden die zijn opgenomen in artikel 6, lid 1e of 1f, van Verordening (EU) 2016/679. In het geval dat u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken, op voorwaarde dat er geen dwingende en legitieme gronden zijn voor verdere verwerking. De verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing vormt voor ons nooit een dwingende en legitieme grond.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op uw verzoek kunnen wij u bepaalde informatie ter beschikking stellen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat.

Uw recht om in beroep te gaan bij een regelgevende instantie

U kunt een beroep met betrekking tot gegevensbescherming indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Uw contactpunt voor alle vragen in verband met gegevensbescherming

Indien u vragen hebt in verband met gegevensbescherming of de uitoefening van uw rechten, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken om rechtstreeks met ons in contact te komen:

EV-ready B.V.
Essebaan 71
2908 LJ, Capelle aan den Ijssel
Nederland
info@ev-ready.info

Bijwerkingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 FEB 2022. Bezoek deze site regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen in deze privacyverklaring.